Od 11 marca 2020 szkoła kontynuuje edukację uczniów na odległość.

Takie warunki organizacyjne wymagają zmian w zapisach statutowych kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły.

 Ocenienie, klasyfikowanie oraz promowanie uczniów to jeden z podstawowych obowiązków wynikających bezpośrednio z najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty.

O czym należny pamiętać, aby dobrze zorganizować proces oceniania uczniów w szkole?

Od czasu wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających kształcenie na odległość, zmieniły się warunki organizacyjne pracy szkół i placówek oświatowych.

Nowe regulacje prawne umożliwiają nauczycielom zdalne kształcenie uczniów z wykorzystaniem metod i narzędzi online.

Dzięki takim rozwiązaniom zachowana została możliwość nieprzerwanego kształcenia uczniów, w tym realizacji podstawy programowej oraz oceniania.

Już niedługo szkoły staną w obliczu rozwiązania kolejnych problemów związanych z organizacją na odległość edukacji uczniów.

Musimy się zastanowić w jaki sposób możliwa będzie klasyfikacja i promocja uczniów?

Poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla tych ważnych zagadnień dotyczy nie tylko strony prawnej w postaci odpowiednich zapisów w dokumentacji szkoły, ale również praktycznych rozwiązań dotyczących m.in. organizacji egzaminów poprawkowych dla uczniów.

Problem ten dotyczy wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia. Już za moment 24 kwietnia skuteczne rozwiązania wdrożone zostaną do szkół średnich, a na ich podstawie dokonana zostanie klasyfikacja i promocja klas maturalnych.

Podstawa ogólnych zasad dotyczących klasyfikacji uczniów zawarta jest w  rozdziale 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Zgodnie z zapisami prawnymi w tej ustawie to nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia przedmiotowe ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Termin oraz forma takiej informacji na temat ocen ucznia uszczegółowiona jest w Statucie Szkoły.

Roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów oraz sposób ich wystawiana to również wynik zapisów statutowych. Zapisy prawne dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów dotyczą również oceny ze sprawowania ucznia.

Każdy uczeń, który nie został sklasyfikowany np. ze względu na nieobecności w szkole ma prawo przystąpić do egzamin klasyfikacyjnego z przedmiotu. Egzamin poprawkowy w myśl przepisów oświatowych ustala się nie więcej niż z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przepisy Ustawy o systemie oświaty jasno formułują również w artykule 44 możliwość odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia. Odwołanie to jednak dotyczy tylko przypadku, kiedy podczas ustalania oceny nie zachowane zostały przepisy statutowe dotyczące trybu jej ustalania.

Proces klasyfikowania uczniów kończy się podjęciem prze Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym.

Pomimo braku możliwości plenarnego zwołania Rady Pedagogicznej celem dopełnienia jej ustawowych obowiązków związanych z klasyfikacją i promocją uczniów, uczniowie będą klasyfikowani i promowani w bieżącym roku szkolnym.

Przepisy wydane 25 marca 2020r. dopuszczają możliwość obrad tego organu na odległość, tzn. Rada Pedagogiczna będzie mogła podejmować kolegialne decyzje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dopuszcza się również możliwość elektronicznego obiegu dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej, które służą za podstawę do wyrażania opinii przez radę.