Style kierowania zespołem w ujęciu klasycznym.

Istnieje wiele teorii dotyczących stylów kierowania zespołem. W literaturze przedmiotu odnaleźć można  odmienne poglądy na ten temat. Klasyczne ujęcie stylów kierowania odnosi się do teorii opracowanej przez Lippit’a i White’a. Teoria ta wyróżnia trzy podstawowe style...

Style kierowania zespołem

 Koncepcje stylów kierowania wpisują się integralnie w zagadnienia dotyczące przywództwa, w tym przywództwa sytuacyjnego oraz szeroko rozumianego przywództwa edukacyjnego. Style kierowania stanowią spójną integralną całość w procesie zarządzania szkołą XXI wieku....