Style kierowania zespołem- wnioski

Style kierowania dyrektora szkoły muszą być dopasowane do konkretnej sytuacji oczekiwań i możliwości pracowników. Wybór określonego stylu kierowania powinien prowadzić do efektywnego zarządzania firmą, rozwoju kadry pracowniczej, a tym samym gwarantować sukces...

Od autokracji do demokracji

Przejście od autokracji do demokracji stanowi kontinuum stylów przywództwa w zespole. Teoria ta stanowi kontynuację siatki stylów kierowania zespołem, a opracowali ją R. Tannenbaum i L.H. Schmidt. Czy demokratyczny styl kierowania zespołem jest możliwy do...

Style kierowania zespołem w ujęciu klasycznym.

Istnieje wiele teorii dotyczących stylów kierowania zespołem. W literaturze przedmiotu odnaleźć można  odmienne poglądy na ten temat. Klasyczne ujęcie stylów kierowania odnosi się do teorii opracowanej przez Lippit’a i White’a. Teoria ta wyróżnia trzy podstawowe style...

Style kierowania zespołem

 Koncepcje stylów kierowania wpisują się integralnie w zagadnienia dotyczące przywództwa, w tym przywództwa sytuacyjnego oraz szeroko rozumianego przywództwa edukacyjnego. Style kierowania stanowią spójną integralną całość w procesie zarządzania szkołą XXI wieku....